Plaça Constitució, 1 07701 Maó · 971 36 98 00 · alcaldia@ajmao.org
           

Cementiris y ermita de Gràcia

EL CEMENTERI DE MAÓ

 

Antecedents

Cementeri1
A finals del segle XVIII, Carles III va dictar una disposició que obligava els municipis a construir cementeris fora de les poblacions i a abandonar l’antic costum d’enterrar dins les esglésies. Les raons que el van impulsar a establir una nova reglamentació eren d’higiene i salubritat pública, ja que aquesta pràctica ancestral havia convertit els cementeris parroquials, situats enmig de les ciutats, en centres de podriment i focus d’epidèmies.

Des d’un principi, la reial ordre va ser molt controvertida, tant per part de l’església, que se sentia privada d’una de les seves fonts d’ingressos, com del municipi, que havia d’assumir un nou servei. Però el rebuig més gran va ser per part de la població, contrària a abandonar les pràctiques tradicionals i a allunyar-se dels llocs sagrats, cosa que els produïa un sentiment de desprotecció. Aquestes reticències van motivar que la construcció dels cementeris, com edificis aïllats fora de les poblacions, es retardés fins a la primera meitat del segle XIX i que, encara a finals de la passada centúria, moltes poblacions espanyoles manquessin d’aquests tipus d’immoble. A Maó prest es van superar els prejudicis i, des del 1814, la ciutat va comptar amb un cementeri municipal, el que fa que la puguem considerar capdavantera en aquest terreny.


L’edifici actual


El mes de desembre de 1813, l’Ajuntament va destinar uns terrenys contigus a l’ermita de Gràcia per a cementeri municipal. Inaugurat i beneït un primer recinte provisional, el gener de 1814, prest es van iniciar les obres per a un cementeri permanent, segons un projecte atribuït a l’escultor Miquel Comas. El nou cementeri era de planta rectangular; l’espai interior estava dividit en quatre quadrats on se situaven les sepultures de pati i els murs de tancament acollien una sèrie contínua de panteons o sepultures més sumptuoses. L’entrada era de tipus monumental i, enmig del recinte, s’aixecava un obelisc commemoratiu. El conjunt es completava amb altres dependències, com habitacions per al capellà i per al fosser, dipòsit d’eines, etc. L’annexa ermita de Gràcia servia de capella del cementeri.

L’ocupació del recinte funerari va ser ràpida i, abans d’acabar el segle, s’havien fet tres ampliacions consecutives: una urgent adaptació del passadís d’entrada, l’any 1842; un primer eixample, el 1868, i una segona ampliació, pocs anys després. A més, l’any 1882, el municipi, malgrat la forta oposició de l’església, va destinar un petit recinte a cementeri civil per als enterraments no catòlics. Actualment, els dos cementeris, civil i catòlic, formen un sol cementeri municipal, amb una única entrada, que s’orna amb dues escultures que representen la Fe i l’Esperança.

Totes aquestes edificacions decimonòniques presenten una unitat estilística en el marc del neoclassicisme romàntic, amb el resultat d’un conjunt arquitectònic de gran interès. En el segle XX, el cementeri va ser objecte de noves ampliacions. Diferents eixamples se succeeixen en el temps i en l’espai, que, en general, no guarden una relació d’estil amb els conjunts anteriors, ja que responen a una estètica funcional d’ordre pràctic i racionalista, reflex de la societat actual.


 

 

  • Cementeri2
  • Cementeri3


Bibliografía


   
D’HABSBURG-LORENA,
Lluís Salvador
Die Balearen. Traducció castellana en dos volums, editats per Sa Nostra l'any 1981. Pàg. 74-77 del volum II.
HERNÁNDEZ, M. A. Informe histórico sobre el cementerio de Maó. S'Ajuntament. Butlletí d'Informació Municipal. 1a. època. Núm.1. Maó 1984
HDEZ, M.A./SINTES, G. Cementerio de Maó. El arte neoclásico de la muerte. Ed. Imatges. Maó,1996.
HERNÁNDEZ SANZ, F. Guía de Menorca. Ed. Ateneo C.L.A., 1911. Pàg. 129-130
MARTORELL, J. M. Guia d'arquitectura de Menorca. Col·legi d'Arquitectes de Barcelona. 1978. Pàg.35
PANEDAS, N. Noticia histórica del Cementerio Católico de la ciudad de Mahón. Revista de Menorca, 1914. Pàg. 7-11
PANEDAS, N. Discurso al descubrir la lápida conmemorativa del primer centenario del Cementerio Católico de Mahón, el día 11 de enero de 1914. Revista de Menorca, 1914. Pàg. 13-15
RIUDAVETS, P. Historia de Menorca.Parte tercera. Imp. Fábregas. Mahón 1888. Pàg. 2119
VIDAL OLIVAR, J. Discurso al descubrir la lápida conmemorativa del primer centenario del Cementerio Católico de Mahón, el día 11 de enero de 1914. Revista de Menorca, 1914. Pàg. 11-13Documentació


Catàleg de Patrimoni de l’Ajuntament de Maó. Tom 6, pàg. 454. M- 29/2Altres dades


Adreça: carrer de Gràcia, núm. 201. 07702 Maó (Balears)

Destí actual: Cementeri Municipal

(Dades actualitzades l’any 2018)
EL CEMENTERI DE SANT CLIMENT

 

Antecedents

Cementeri4
L'any 1885, un grup nombrós de veïns del poble de Sant Climent es van dirigir a l'Ajuntament de Maó perquè aquest estudiés la possibilitat de disposar d'un cementeri propi en aquella localitat.

La proposta va tenir bona acollida per part del municipi, però no es trobaven terrenys disponibles, ni ningú disposat a vendre'ls, per construir-hi un cementeri; per tant, l'Ajuntament va decidir encomanar als propis veïns la recerca d'un solar adequat. L'interès dels santclimenters per tenir un cementeri al poble devia ser molt gran, ja que pocs dies després proposaven diferents punts que reunien les condicions legals. Estudiades les propostes per les comissions de Sanitat i Obres Públiques, es va optar per unes tanques situades al camí de Madó Anna, pertanyents al lloc Mussuptà Nou, propietat d'Antoni Orfila Carreras, qui, a la vista de les necessitats i dels interessos generals, va acceptar vendre'ls sense haver de procedir a l'expropiació.

El resultat de tot açò va ser la compra, per un valor de 666,66 ptes., d'un solar de setanta metres de llarg per vint-i-cinc metres d'amplada, segregat del lloc de Mussuptà Nou. A més, els propietaris confrontants de l'esmentat camí de Madó Anna, en el tram que anava des del cós de Sant Climent fins als nous terrenys municipals, es van comprometre a eixamplar-lo a les seves expenses.


L’edifici actual


A partir d'aquell moment, s'acorda elaborar un pressupost i un plànol per a la construcció del cementeri, però, malgrat que aquest acord municipal es pren repetides vegades, només es procedeix al tancament del solar i ni tan sols aquesta obra queda finalitzada, puix, a causa de problemes de cimentació, el mestre de cases Llorenç Borrás Sintes -a qui s'havien adjudicat les obres mitjançant subhasta pública- només pot aixecar tres de les quatre parets previstes per al tancament del recinte.

El 1895, deu anys després de les primeres gestions, encara s'acordava construir l'última paret de tancament del Cementeri de Sant Climent i que s’elaborés un projecte per a la seva finalització. Així i tot, les obres es van prolongar durant més d'un lustre i la benedicció del recinte no es va dur a terme fins a l'any 1902; açò sí, amb tot el cerimonial de rúbrica, segons assenyala la premsa de l'època: deu representants eclesiàstics, l'alcalde i tinent d'alcalde de la corporació maonesa, autoritat local, l'alcalde pedani, Pedro Carreras Gomila, a més de nombrós públic de Maó i Sant Climent.

El cementeri es va projectar seguint les línies classicistes que marquen els recintes funeraris menorquins. De planta rectangular, apareix, ben igual que el de Maó, dividit en quatre quadrats i envoltat per una sèrie contínua de panteons en els murs de tancament. A l'entrada es van projectar uns espais per a la capella i altres dependències del cementeri; i a la intersecció dels quatre quadrats, ben igual, també, que a la necròpolis maonesa, s'alça un monolit commemoratiu, amb la data de la inauguració: "31 de març de 1902". La façana, realitzada uns anys més tard (1905), és obra de l'arquitecte municipal Francesc Femenías.

 

 

  • Cementeri5


Bibliografía


   
HERNÁNDEZ SANZ, F. Guía de Menorca. Ed. Ateneo C.L.A., 1911. Pàg.184
REDACCIÓ, La Reseña de la inauguración del Cementerio de San Clemente. El Bien Público de 1.abril.1902
RIUDAVETS, P. Historia de Menorca. Parte tercera. Imp. Fábregas. Mahón 1888. Pàg. 2172


Documentació


Llibres d'Actes de l'Ajuntament de Maó. Anys 1885-1895. Arxiu Històric Municipal

Llibres d'Actes de l'Ajuntament de Maó. Anys 1901-1902. Arxiu Municipal

Exp. "Autorizando a los dueños de solares del Cementerio de San Clemente para que construyan en ellos por su cuenta panteones". Obres Públiques. 1902/13. Arxiu Municipal

"Proyecto para la terminación de la fachada del Cementerio de San Clemente". Arxiu Municipal

Catàleg de Patrimoni de l'Ajuntament de Maó. Tom 2, pàg. 136. T-26/2


Altres dades


Adreça: camí des Cementeri. 07712 Sant Climent (Balears)

Destí actual: Cementeri Municipal

(Dades actualitzades l’any 2018)
Text i documentació: María Ángeles Hernández, cronista-arxivera
Dibuixos: Alberto Martínez
Dipòsit legal: MH- 52/97