Plaça Constitució, 1 07701 Maó · 971 36 98 00 · alcaldia@ajmao.org
           

Certificat empadronament covid-19

CERTIFICAT D’EMPADRONAMENT PER SOL·LICITAR LES AJUDES ESTABLERTES A L’RD LLEI 11/2020, DE 31 DE MARÇ, PEL QUAL S’ADOPTEN MESURES URGENTS EN L’ÀMBIT SOCIAL I ECONÒMIC PER FER FRONT AL COVID-19

Certificat d’empadronament per sol·licitar les ajudes establertes a l’RD llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents en l’àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19.

L’RD llei 11/2020, inclou, entre els documents necessaris per sol·licitar les ajudes que regula, el certificat d’empadronament col·lectiu, en els següents supòsits:
 

  • Moratòria hipotecària i del crèdit financer no hipotecari. Art. 17.1.c ii)


Certificat d’empadronament relatiu a les persones empadronades a l’habitatge, amb referència al moment de la presentació dels documents acreditatius i als sis mesos anteriors.
 

  • Moratòria o ajudes relacionades amb la renda d’arrendament de l’habitatge habitual financer no hipotecari. Art. 6.1.c ii)


Certificat d’empadronament relatiu a les persones empadronades a l’habitatge, amb referència al moment de la presentació dels documents acreditatius i als sis mesos anteriors.
 

  • Bo social, per part de treballadors/ores autònoms que hagin cessat la seva activitat o hagin vist reduïda la seva facturació com a conseqüència del COVID-19. Art.28.4


Certificat d’empadronament en vigor, individual o en conjunt, de la persona titular del punt de subministrament o de tots els membres de la unitat familiar. En aquest cas, no s’exigeix antiguitat a l’empadronament.

PROCEDIMENT

Durant el tancament dels registres presencials, i als efectes del mencionat RD llei, es podran sol·licitar i rebre els certificats de forma telemàtica, per tal d’evitar la circulació de les persones per les vies d’accés d’ús públic.

Per tramitar la sol·licitud, ompliu el formulari que apareix en aquest enllaç i remeteu-lo, amb la documentació adjunta, a l’Ajuntament de Maó, a l’adreça electrònica certificatpadrocovid19@ajmao.org , amb les següents indicacions.
 

  1. Ompliu totes les dades del formulari amb les dades de totes les persones que viuen al vostre domicili. És fonamental omplir totes les dades, per a una correcta tramitació, i resulta imprescindible que indiqueu el número de telèfon mòbil i una adreça electrònica.
  2. Enviau, escanejada, la documentació següent:
    1. a. Declaració, degudament emplenada i signada per totes les persones majors d’edat que viuen a l’immoble.
    2. DNI/NIE de totes les persones empadronades al domicili.
  3. A l’apartat d’assumpte del correu electrònic, posau el número de DNI/NIE de la persona sol·licitant.


Atesa la situació excepcional que vivim, treballam amb l’objectiu que el temps de sol·licitud i de recepció del certificat sigui el menor possible.

Us agraïm la vostra col·laboració.