Plaça Constitució, 1 07701 Maó · 971 36 98 00 · alcaldia@ajmao.org
         
 
 
 
Ajuntament Administració municipal Turisme Seu electrònica Cambiar idioma al aleman

Gestions i serveis

Permís d'instal·lació i obres


Objecte del Tràmit: Sol·licitar un permís d’instal·lació i obres, segons el que regula l’art. 38 de la llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici d’activitats a les Illes Balears.
Àmbit de responsabilitat:
Qui ho pot demanar: La persona o entitat promotora de la instal·lació i l’obra.
Requisits a complir: El permís d’instal·lació i obres és el tràmit que s’ha de realitzar quan:
- S’han de realitzar obres majors per instal·lar una activitat permanent.
- S’han de realitzar obres menors per instal·lar una activitat permanent major o d’infrastructures comunes.

Documentació a presentar: - Sol·licitud de permís d’instal·lació i obres correctament omplerta
- Escriptura de constitució de la societat, quan el sol·licitant sigui una persona jurídica.
- Fotocòpia del DNI o equivalent de la persona sol·licitant.
- Autorització o documentació acreditativa de la representació, si és necessari.
- Projecte integrat d’instal·lació i obres o projectes d’activitats i obres coordinats: dos exemplars, excepte tràmits a altres administracions
- Fitxa resum de l’activitat
- Documentació ambiental, si és necessària
- Comunicació de l’empresa constructora

Documentació addicional per obra major:
- Full de dades estadístiques d’edificació i habitatge del Ministeri de Foment
- Valoració de residus de construcció o demolició i contracte amb un gestor autoritzat
- Annex de memòria urbanística
- Comunicació de la direcció tècnica
- Estudi de seguretat i salut
- Programa de control de qualitat, en cas que sigui necessari

On es pot realitzar el tràmit: Presencial: A l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)
Per telèfon (només informació):
Per correu:
Per FAX (només informació):
Correu electrònic:
Altres:
Plana web:
Què ha de demanar el ciutadà: Tràmit d'una obra llicència integrat d’instal·lació i obres:
1. Presentació de la documentació al Registre General
2. Pagament de la taxa corresponent, mitjançant autoliquidació
3. Trasllat al departament d'Urbanisme i obertura de l’expedient
4. Realització dels informes tècnics i jurídics, amb 10 dies d’exposició pública al web municipal)
5. Trasllat de la proposta d’acord a la Junta de Govern Local per a la seva aprovació o denegació
6. Trasllat de l’expedient a l’OAC, que calcularà l’impost d’obres i construccions a pagar i avisarà al promotor de les obres
7. Pagament de l’ICIO i notificació de la resolució a la persona interessada
8. Devolució de l’expedient a la unitat d'Urbanisme per al seu arxiu

Terminis de ciutadà:
Terminis de l'administració:
Tarifes aplicables: Taxa de 250 a 849 €, segons superfície. ICIO del 1% s/. pressup.
Resposta al ciutadà:
Marc Legal:
Sentit del Silenci Administratiu:
Observacions: Si és necessària l'ocupació de la via pública per a realitzar les obres, se sol·licitarà el corresponent permís a la Policia Local (Departament de Mobilitat, c/ Pedro Maria Cardona, 1, tel. 971368109).
 


Documents Relacionats: