Plaça Constitució, 1 07701 Maó · 971 36 98 00 · alcaldia@ajmao.org
         
 
 
 
Ajuntament Administració municipal Turisme Seu electrònica Cambiar idioma al aleman

Economia 
Actualitzar dades telèfon mòbil i adreça electrònica per a poder rebre avisos
Alta domiciliació bancària
Autoliquidació de taxes i tributs
Autorització d'activitat no permanent
Baixa domiciliació bancària
Bonificació 75% IVTM per a vehicles de més de 25 anys
Bonificació 75% IVTM per a vehicles elèctrics o mixtos
Bonificació de l' I.B.I per família nombrosa
Bonificació del I.B.I. per a habitatges de protecció oficial
Certificat de pagament de rebuts
Certificat urbanístic
Comunicació prèvia d'inici d'obres
Comunicació transmissió o canvi de titularitat d'una activitat
Consulta i pagament de deutes
Consulta i pagament de multes
Declaració d'interès general
Devolució de fiances per gestió de residus d'obra
Devolució part proporcional IVTM per baixa definitiva vehicle davant la DGT
Exempció pagament I.V.T.M. per a persones amb discapacitat
Exempció pagament I.V.T.M. per a vehicles històrics
Exempció pagament I.V.T.M. per a vehicles i maquinària agrícoles
Fraccionament / ajornament de deutes
Identificació del subjecte infractor
Informació urbanística
Instal·lació de rètols i tendals
Llicència d'obres amb projecte
Llicència d'obres sense projecte
Llicència de primera utilització i devolució de fiança de residus
Llicència per a una xarxa elèctrica d'alta i baixa tensió
Ocupació via pública (Obres i bastides)
Ocupació via pública (Terrassa,Expositor i altres )
Presentació declaració IIVTNU (plusvàlua) per tràmit Registre Propietat
Presentació declaració IIVTNU específica per possible inexistència d'increment de valor
Sistema especial de pagament Impost de béns immobles
Sistema especial de pagament Impost sobre vehicles de tracció mecànica
Sol·licitud pròrroga pagament IIVTNU (Plusvàlua)
Suscripció d'avisos sms/correu electrònic