Plaça Constitució, 1 07701 Maó · 971 36 98 00 · alcaldia@ajmao.org
       
 
 
 
Ajuntament Administració municipal Turisme Seu electrònica Cambiar idioma al aleman
Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

Imatge
22/09/2017
S'inicia el procés de selecció d'un/a docent de primers auxilis per a impartir el certificat de professionalitat AFDA0210 Condicionament físic en sala d’entrenament polivalent.
 

Inici del procés de selecció d'un/a docent de primers auxilis

S'inicia el procés de selecció d'un/a docent de primers auxilis per a impartir el certificat de professionalitat AFDA0210 Condicionament físic en sala d’entrenament polivalent.

Maó, 22 de setembre de 2017

A través del Projecte mixt d’ocupació i formació IMPULS, s’imparteix la formació del certificat de professionalitat AFDA0210 Condicionament físic en sala d’entrenament polivalent.

Segons la planificació didàctica de la formació, el dia 18 d’octubre s’ha de començar a impartir l’MF0272_2 Primers Auxilis, de 40 hores de durada (fins al 31 d’octubre de 2017).

Totes aquelles persones que considerin que poden participar en aquest procés selectiu, es poden informar a l’Àrea de Promoció Econòmica, Treball i Ocupació (a/e:treballiocupacio@ajmao.org o al tel. 971369800, ext. 207).

Perfil requerit

- Llicenciat/ada en Medicina i Cirurgia; o títol de grau corresponent; o altres títols equivalents

- Diplomat/ada en Infermeria; o títol de grau corresponent; o altres títols equivalents

* Per acreditar la competència docent requerida, el formador/a o persona experta haurà d'estar en possessió del certificat de professionalitat de Formador/a Ocupacional o del certificat de professionalitat de docència de la formació professional per a l'ocupació. La formació en metodologia didàctica de formació professional per a persones adultes serà equivalent al certificat de professionalitat de formador/a ocupacional o del certificat de professionalitat de docència de la formació professional per a l'ocupació, sempre que aquesta formació s'hagi obtingut fins al 31 de desembre de 2013.

Del requisit establert en el paràgraf anterior estan exempts:

a) Les persones que estiguin en possessió de les titulacions universitàries oficials de llicenciat en Pedagogia, Psicopedagogia o mestre, en qualsevol de les seves especialitats; o tenguin un títol universitari de graduat en l'àmbit de la Psicologia o de la Pedagogia; o tenguin un títol universitari oficial de postgrau en els esmentats àmbits.

b) Les persones que tenguin una titulació universitària oficial diferent de les indicades en l'apartat anterior i, a més, es trobin en possessió del Certificat d'Aptitud Pedagògica o dels títols professionals d'especialització didàctica i el certificat de qualificació pedagògica.

Així mateix, n’estaran exemptes les persones que acreditin la possessió del màster universitari que habiliti per a l'exercici de les professions regulades de professor d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i escoles oficials d'idiomes, així com els que acreditin la superació d'un curs de formació equivalent a la formació pedagògica i didàctica exigida per a aquelles persones que, estant en possessió d'una titulació declarada equivalent, a efectes de docència, no poden realitzar els estudis de màster, establerta en la disposició addicional primera del Reial Decret 1834/2008, de 8 de novembre, pel qual es defineixen les condicions de formació per a l'exercici de la docència en l'educació secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional i els ensenyaments de règim especial i s'estableixen les especialitats dels cossos docents d'ensenyament secundari.

c) Les persones que acreditin una experiència docent contrastada d'almenys 600 hores, en els últims set anys, en formació professional per a l'ocupació o del sistema educatiu.

Experiència requerida

Experiència docent acreditable en aquest àmbit i experiència professional d’1 any, amb acreditació imprescindible.

Més informació

Àrea de Promoció Econòmica, Treball i Ocupació (a/e:treballiocupacio@ajmao.org o al tel. 971369800, ext. 207).


Imatge 

Tornar