Plaça Constitució, 1 07701 Maó · 971 36 98 00 · alcaldia@ajmao.org
         
 
 
 
Ajuntament Administració municipal Turisme Seu electrònica Cambiar idioma al aleman
Publicar en facebook  Publicar en twitter  Publicar en google+

L'Ajuntament convoca el Premi Ciutat de Maó de Pintura 2019

Maó, 15 d'abril de 2019

L'Ajuntament de Maó convoca el concurs biennal de pintura Premi Ciutat de Maó de Pintura 2019, d'acord amb les bases següents:

1. Lliure concurrència

Hi podran concórrer totes les persones naturals o jurídiques que ho desitgin, sense distinció de nacionalitat o lloc de residència. S’admetran, també, les obres creades col·lectivament.

2. Característiques de les obres presentades

2.1. Cada persona o col·lectiu podrà presentar un màxim de dues obres, que no podran haver estat premiades anteriorment, ni haver tingut prèviament un ús comercial.

2.2. Les dimensions màximes, de 195 x 130 cm (120F), o superfície equivalent total.

2.3. El tema i la tècnica seran lliures.

2.4. S’admetrà una protecció de material plàstic irrompible.

3. Presentació de les obres

3.1. Les obres es presentaran al Servei Municipal de Cultura (Claustre del Carme, s/n, 1r) entre el dia 26 d’abril i el dia 6 de maig de 2019, a les 13.00 hores. Els autors o autores podran escollir si les presenten amb la seva firma i dades personals o si les presenten de forma anònima. En cas de presentar-les amb nom, hauran d’acompanyar-les amb un document de dades personals: nom i llinatges, adreça, adreça electrònica, telèfon, i signatura. En cas de presentar-les amb pseudònim, hi ha de figurar el títol i un pseudònim, escrit al dors o al peu. Aniran dins un sobre tancat, on figuraran: per damunt, el mateix títol; i el pseudònim, al dors o peu de l’obra; dins el sobre hi haurà les dades personals de l’artista. En cas que siguin presentades per un col·lectiu, aquest haurà de designar una persona representant del conjunt.

En cas de presentar-les amb nom, l’artista o artistes podran, si ho creuen oportú, adjuntar CV artístic.

3.2. En el moment del lliurament, es presentarà el corresponent document acreditatiu de participació i l’artista —o persona representant— signarà el document que acrediti que es tracta d’obra no premiada, ni explotada comercialment, així com d’acceptació de les bases.

3.3. L’embalatge, transport, muntatge i contractació d’assegurances de les obres seran per compte de la persona concursant.

4. Desenvolupament del concurs

4.1. L’Ajuntament de Maó nomenarà el jurat, que estarà format per persones de la màxima capacitat i reconeixement, així com, si és possible, per l’artista guanyador/a de l’edició anterior. El seu veredicte serà inapel·lable i podrà declarar desert el premi si considera que les obres no reuneixen el suficient nivell artístic.

4.2. El jurat retirarà les obres que no compleixin les bases, a proposta de l’informe tècnic del Servei Municipal de Cultura.

4.3. Totes les obres que compleixin les bases seran exposades al públic.

4.4. El jurat, entre aquestes obres, procedirà a elegir-ne les finalistes, entre les quals votarà les guanyadores.

4.5. El Servei Municipal de Cultura vetllarà perquè, durant el procés de selecció i elecció, totes les obres concursants s’exposin en igualtat de condicions al Claustre del Carme.

5. Exposició pública de les obres concursants i publicació del veredicte

5.1. L’Ajuntament de Maó muntarà una exposició pública de les obres presentades i que compleixin les bases, segons indica el punt 4.3.

5.2. Aquesta exposició es realitzarà entre els dies 10 i 22 de maig de 2019, coincident amb la realització de Maó + flors.

5.3. El veredicte es donarà a conèixer en el transcurs de l’acte d’inauguració de l’exposició, dia 10 de maig, durant el qual també es lliurarà el premi.

5.4. Per dur a terme l’exposició pública de les obres, i després de conèixer el veredicte del jurat (i sempre que el/la concursant que ho hagi fet amb pseudònim no expressi la seva negativa en el document de lliurament de l’obra), s’indicarà el nom de l’autor/a.

6. Custòdia de les obres

El Servei Municipal de Cultura vetlarà per la bona conservació de les obres durant el temps que estiguin sota la seva tutela; per fer-ho, subscriurà una assegurança, que estarà en vigor des del dia límit de lliurament de les obres fins l’endemà de la clausura de l’exposició.

7. Dotació del premi

Premi Únic dotat en 3.500 euros (D’aquesta quantitat es descomptarà l’IRPF corresponent)

Per recollir el premi serà requisit imprescindible que, una vegada fet públic el veredicte del jurat, l’autor/a procedeixi a firmar l’obra.

8. Obra premiada

L’obra premiada quedaran en propietat de l’Ajuntament de Maó, amb la finalitat de passar a formar part del patrimoni institucional. La institució es reserva en exclusiva tots els drets de reproducció i exposició. L’artista vulgui emprar la imatge de l’obra guanyadora per la seva promoció a través del currículum artístic propi.

9. Retirada de les obres

No podrà ser retirada cap obra exposada fins a la finalització de la mostra. Les obres no premiades es podran retirar del Servei Municipal de Cultura, mitjançant la presentació del document acreditatiu de participació, en el termini de 15 dies, a partir de la cloenda de l’exposició, que és el temps que les obres presentades gaudiran de l’assegurança subscrita. La retirada de les obres haurà de ser com a màxim als 30 dies del final de l’exposició, per aquest motiu, l’Ajuntament farà un recordatori al finalitzar els primers 15 dies. Si ja ha transcorregut aquest període de temps i l’autor/a no ha retirat les obres, s’entendrà que renuncia a la seva propietat; en conseqüència, l’Ajuntament en podrà disposar com consideri més oportú.

10. Del Jurat

En totes aquelles qüestions no previstes en aquestes bases, valdrà la decisió que prengui el Jurat. La participació en el present certamen pressuposa l’acceptació d’aquestes BASES.