Ordre del dia


1Acta de la sessió 19 de juliol del 2021
2Reconeixement d'obligacions. Exp. E0114-2021-000008
3Segona certificació de les obres de restauració de part de l'edifici de l'Hospital de la Illa del Rei. Ref. Cad. 07032A016000060000UL Exp. E0003-2020-000009
4Certificació de final d'obra per renovació de la il·luminació del camp municipal de Bintaufa. Exp. E0600-2018-000016
5Contractació d'obra menor per al tancament del camp esportiu del Centre Cívic AAVV d'Andrea Dòria de Maó. Exp. E0001-2021-000034
6Llicència urbanística per a les obres d’adequació, condicionament i millora d’un camí rural existent a la Finca California, Ctra. Maó- Fornllells Me-7, Km 2.800, pol. 18 parc. 21, finca registral núm. 5708-2 de Maó. Exp. LO-2018-000049
7Llicència urbanística d’habitatge entre mitgeres – obra nova al carrer Cós de Gràcia núm. 226 de Maó. Referència cadastral: 8158822FE0185N0003UD. Exp. LO-2020-000141
8Renovació llicència urbanística per a la finalització d’habitatge a Costa Deià núm. 7-9 de Maó. Referències cadastrals: 8161521FE0186S0002IF i 8161521FE0186S0001UD. Exp. LO-2020-000111
9Projecte executiu per a la rehabilitació d'habitatge unifamiliar entre mitgeres al carrer Santa Escolàstica núm. 17-19 de Maó. Referència cadastral: 7665501FE0176N0001OQ. Exp. LO-2021-000070
10Protocol d'empadronament als Serveis Socials de l'Ajuntament de Maó. Exp.. E0315-2021-000003
11Urgències
11.1Subvenció nominativa UD Mahón destinada a activitats esporties. Exp. E0558-2021-000092