Gestions i serveis

Alta impost de vehicles de tracció mecànica
Tramitar

Objecte del Tràmit: Donar d'alta un vehicle nou davant la Prefectura de Trànsit
Àmbit de responsabilitat: Gestió Tributària de l'Ajuntament de Maó
Qui ho pot demanar: Aquelles persones que figurin d'alta en el Padró d'Habitants de Maó i que hagin de tramitar l'alta d'un vehicle nou davant la Prefectura de Trànsit.
Requisits a complir: Constar d’alta en el Padró Municipal d’habitants de Maó.
Disposar d’un codi PIN d’accés a la carpeta ciutadana. Es pot sol·licitar on-line a la pàgina www.carpetaciutadana.org o bé, presencialment en el Consell Insular de Menorca.
També si disposa d’un certificat electrònic, emès pels organismes admesos conforme a l’Ordre HAC/1181/2003, de 12 de maig

Documentació a presentar: Còpia DNI o NIF del titular del vehicle i còpia fitxa tècnica
On es pot realitzar el tràmit: Presencial: A l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Maó, Pl. Constitució 1
Per telèfon (només informació): 971369800 (Of.Atenció Ciutadana)
Per correu: Pl. Constitució 1, 07701 Maó(informació)
Per FAX (només informació): 971350648
Correu electrònic: informació: www.oac.org
Altres:
Plana web: www.ajmao.org, www.carpetaciutadana.org
Què ha de demanar el ciutadà: alta d'un vehicle nou davant la Prefectura de Trànsit
Terminis de ciutadà: Es pot sol·licitar durant tot l'any
Terminis de l'administració:
Tarifes aplicables: Les aprovades per l'Ordenança Fiscal núm 2
Resposta al ciutadà:
Marc Legal: Articles 92 a 99 del R.D.L. 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Article 3 de l’Ordenança fiscal municipal, reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica

Sentit del Silenci Administratiu:
Observacions: IMPORTANT:
Recordeu que a la Prefectura de Trànsit s’ha d’entregar un justificant de pagament, es recomana imprimir-ne dos.

En el moment de realitzar el tràmit on line, és convenient tenir a mà la fitxa tècnica on s’indiquen les característiques del vehicle. Aquest document el facilita l’empresa venedora del vehicle.